Qalaisyn жобасы аясындағы оферта

ОФЕРТА

Осы Офертада қызметтер көрсету туралы шартты жасасу, атап айтқанда "Жеке Касса" электрондық ақша жүйесін (бұдан әрі мәтін бойынша – "Қызметтер көрсету туралы шарт" және/немесе "Шарт") пайдалана отырып, Qalaisyn сервисі арқылы жинақталған балдарды электрондық ақшаға айырбастауды жүзеге асыру талаптары қамтылған. Осы Офертада көрсетілген іс-әрекеттерді жасау осы Офертада баяндалған талаптарда, тәртіппен және көлемде қызметтер көрсету туралы Шарт жасасуға Сіздің келісіміңіздің растамасы болып табылады.


Қызметтер көрсету туралы шарт жеке тұлға осы Офертада көзделген және Акцептті білдіретін әрекеттерді жасаған, яғни жеке тұлғаның осы Офертаның барлық шарттарын қандай да бір алып тастауларсыз немесе шектеулерсіз сөзсіз қабылдаған кезден бастап жасалған болып есептеледі және күшіне енеді.

 

1. Терминдер мен анықтамалар

 

Qalaisyn сервисі (бұдан әрі - Платформа) - келесі мекенжайда орналасқан сауалнамадан өтуге арналған онлайн панель https://qalaisyn.kz/. 


"Жеке Касса" электрондық ақша жүйесі (бұдан әрі - Жүйе) - электрондық ақшамен төлемдер мен өзге де операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдардың, құжаттаманың және ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың жиынтығы.


Өтінім - Платформадағы жинақталған ұпайларды жүйеде электрондық ақшаға айырбастау үшін пайдаланушы Операторға беретін электрондық өтініш. Өтінім Платформада Пайдаланушының Жеке кабинетінің функционалы шеңберінде, мекенжайы бойынша орналасқан Пайдаланушы келісіміне сәйкес құрылады https://qalaisyn.kz/services-agreement/ (бұдан әрі - Пайдаланушы келісімі). 


"Жеке Касса" электрондық ақша жүйесінің операторы (бұдан әрі – Оператор) - "Жеке Касса" ЖШС Алматы қ., М. Өзтүрік к-сі 7, БСН 130940014692, "Jysanbank" АҚ KZ87998CTB0000195377 есептік шоты, БСК TSESKZKA, ЭҚЖ қатысушысы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі есептік тіркеу нөмірі № 02-17-008, электрондық ақшаны пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинауды, өңдеуді және беруді жүзеге асыруды қоса алғанда, электрондық ақша жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.


Пайдаланушы - он сегіз жасқа толған, Платформаның Пайдаланушысы ретінде тіркелген, сондай-ақ Жүйеде тіркелген электрондық әмиянға ие заңды тұлға. 


"Жеке Касса" ЭҚЖ шеңберіндегі электрондық әмиян (электрондық әмиян) - микропроцессор (чип), дербес компьютердің бағдарламалық қамтамасыз етуі, электрондық ақша және/немесе оларға қол жеткізуді қамтамасыз ететін бағдарламалық қамтамасыз ету сақталатын өзге бағдарламалық-техникалық құрал.

 

2. Шарттың тақырыбы

 

2.1. Осы Офертаны акцептеу, оның ішінде осы Офертада көзделген конклюденттік әрекеттерді жасау арқылы Акцепт жасау арқылы клиентпен жасалатын шарттың мәні Платформа пайдаланушысының балын "Жеке Касса" электрондық ақша жүйесіндегі электрондық ақшаға айырбастау болып табылады. 


2.2. Пайдаланушы Операторға өтінім береді, ал Оператор осы өтінімді осы Шарттың талаптарына сәйкес өңдейді. Жүйеде электрондық ақшаға айырбастау үшін ең аз балл екі мың баллды құрайды. Ұпайлардың теңгеге арақатынасы біреуіне тең.


2.3. 2.2 т. сәйкес өтінім беру осы Шарттың акцепті Пайдаланушы болып табылады.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1.  Оператор міндетті:


3.1.1. Платформа пайдаланушысының өтінімін қабылдау және қарау;


3.1.2. Оператор мақұлдаған жағдайда, Өтінімде көрсетілген баллдар санының баламасы мөлшерінде электрондық ақшаны пайдаланушының тіркелген электрондық әмиянына есепке жатқызуды қамтамасыз етсін. 3.2. Оператор құқылы:


3.2.1. Пайдаланушының өтінімі дұрыс толтырылмаған жағдайда, сондай-ақ платформада осы Шарттың талаптарына сәйкес электрондық ақшаға айырбастауға қажетті балл саны жеткіліксіз болған кезде бас тартылсын.


3.3. Оператор өтінімді мақұлдаған жағдайда, Клиент осы Шарттың талаптарына сәйкес өтінім беруге және электрондық әмиянға жинақталған балдарға баламалы электрондық ақша санын есепке алуды алуға құқылы.


https://www.kassa24.kz/agreement (бұдан әрі - ЭҚЖ офертасы).

 

4. Жеке деректер

 

 4.1. Осы Шарттың талаптарын қабылдай (Акцептей) отырып, Пайдаланушы Оператордың өзінің дербес деректерін жинауына және өңдеуіне, атап айтқанда: жинауды, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), пайдалануды, таратуды (оның ішінде үшінші тұлғаларға беруді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, келесі іс-әрекеттерді жасауға келісімін береді.


4.2. Дербес деректерді жинау осы Шартты орындау мақсатында, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау мақсатында жүзеге асырылады.


4.3. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге берілген келісім оператордың дербес деректерді пайдалануының кез келген жағдайларына, оның ішінде жедел желі/ Call-орталық телефонына алынған пайдаланушылардың қоңырауларын өңдеу кезінде қолданылады.


4.4. Оператор Пайдаланушының алынған дербес деректерінің қорғалуын келесі тәсілдермен қамтамасыз етеді:


 1) Пайдаланушының дербес деректеріне рұқсатсыз кіруге жол бермеу;


 2) Пайдаланушының дербес деректеріне рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін, егер мұндай рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау мүмкін болмаса, уақтылы анықтауды;


 3) Пайдаланушының дербес деректеріне рұқсатсыз кірудің қолайсыз салдарын барынша азайту. 

 

5. Тараптардың жауапкершілігі

 

5.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Пайдаланушылық келісімге және ЭҚЖ Офертасына сәйкес жауапты болады.


5.2. Шарттың тараптары өзара міндеттемелерді орындамағаны үшін, егер олардың орындалмауы Шарт күшіне енгеннен кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайлары әрекетінің немесе Шарт жасалғанға дейін алдын алуға болмайтын немесе болжанып отырған Төтенше жағдайлар туындауының салдары болып табылған жағдайда жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмес күш мән-жайлары әрекет ететін тарап осы мән-жайлар басталғаннан кейін 10 күннен кешіктірмей екінші Тарапты хабардар етуге міндетті.

 

6. Дауларды реттеу

 

6.1. Тараптардың осы Шарттың талаптарын орындау процесінде туындайтын барлық дауларды, бірінші кезекте, туындаған дауларды реттеу жолдарын әзірлеу мақсатында келіссөздер арқылы Тараптар қарайтын болады.


6.2. Тараптар келісімге келе алмаған мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен соттың қарауына беріледі.


6.3. Осы Шарттың талаптарында көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар ЭҚЖ офертасын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын Пайдаланушы келісімін басшылыққа алады

 

7 Өзге талаптар

 

7.1. Оператор бұқаралық ақпарат құралдарында немесе жүйенің сайтында өзгерістерді жариялау арқылы Шартқа бір жақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқылы. Егер өзгерістер күшіне енудің өзге мерзімі оларды жариялау кезінде қосымша айқындалмаса, өзгерістер жарияланған кезден бастап күшіне енеді.


7.2. Пайдаланушы оның талаптарын бұзған жағдайда немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша Оператор Шартты бұзуға құқылы.


7.3. Пайдаланушы Шарттың барлық талаптары оған түсінікті екендігіне кепілдік береді және пайдаланушы шарттарды ескертусіз және толық көлемде қабылдайды.


7.4. Пайдаланушы осы Шарттың талаптарына сәйкес Платформада жинақталған баллдарды электрондық ақшаға айырбастауға бағытталған әрекеттерді жасаған сәттен бастап Шарт жасалған болып есептеледі.


7.5. Пайдаланушы Операторға жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты бұза алады. Оператор көрсетілген хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) банктік күн өткен соң Шарт бұзылды деп есептеледі.